Up 科學實驗工作坊4 Slideshow

本校理科組首次與「科學無限」機構合作 舉辦科學實驗工作坊。為讓學生提供能突破課堂框架的科學學習經驗。透過趣味實驗激發孩子對科學產生興趣,並主動學習,提升學生的潛能。引導學生從活動過程中吸收科學知識、增加分析能力及團隊精神等。

DSC01997
DSC01998
DSC01999
DSC02000
DSC02002
DSC02007
DSC02009
DSC02010
DSC02012
DSC02013
DSC02016
DSC02017
DSC02018
DSC02019
DSC02020
DSC02021
DSC02022
DSC02023
DSC02024
DSC02026
DSC02027
DSC02029
DSC02031
DSC02032
DSC02033
DSC02036
DSC02037
DSC02038

總相片數量: 28 | 支援訊息