Up 童軍及深資童軍宣誓營 Slideshow

本校童軍團及深資童軍團,於12月14日及12月15日到大潭童軍中心舉行了兩日一夜的宣誓營,為本校的新隊員進行宣誓,當日天氣雖然寒冷,但仍未能阻止對員們對童軍運動的熱情,發揮了童軍守望相助的手足精神。

DSC01572_exposure
DSC01573_exposure
DSC01578_exposure
DSC01581_exposure
DSC01582_exposure
DSC01584_exposure
DSC01587_exposure
DSC01588_exposure
DSC01589_exposure
DSC01591_exposure
DSC01592_exposure
DSC01593_exposure
DSC01594_exposure
DSC01595_exposure
DSC01596_exposure
DSC01597_exposure
DSC01601_exposure
DSC01602_exposure
DSC01603_exposure
DSC01610_exposure
DSC01611_exposure
DSC01612_exposure
DSC01613_exposure
DSC01614_exposure
DSC01615_exposure
DSC01616_exposure
DSC01623_exposure
DSC01624_exposure
DSC01631_exposure
DSC01634_exposure
DSC01638_exposure
DSC01640_exposure
DSC01641_exposure
DSC01643_exposure
DSC01644_exposure
DSC01645_exposure
DSC01646_exposure
DSC01648_exposure
DSC01649_exposure
DSC01656_exposure
DSC01659_exposure
DSC01661_exposure
DSC01666_exposure
DSC01667_exposure
DSC01668_exposure
DSC01669_exposure
DSC01672_exposure
DSC01676_exposure
DSC01677_exposure
DSC01678_exposure
DSC01681_exposure
DSC01688_exposure
DSC01692_exposure
DSC01696_exposure
DSC01697_exposure
DSC01698_exposure
DSC01699_exposure
DSC01700_exposure
DSC01701_exposure
DSC01704_exposure
DSC01705_exposure
DSC01706_exposure
DSC01708_exposure
DSC01709_exposure
DSC01710_exposure
DSC01711_exposure
DSC01716_exposure
DSC01719_exposure
DSC01723_exposure
DSC01726_exposure
DSC01727_exposure
DSC01731_exposure
DSC01732_exposure
DSC01733_exposure
DSC01734_exposure
DSC01737_exposure
DSC01741_exposure
DSC01742_exposure
DSC01744_exposure
DSC01745_exposure
DSC01746_exposure
DSC01747_exposure
DSC01751_exposure
DSC01752_exposure
DSC01753_exposure
DSC01754_exposure
DSC01757_exposure
DSC01758_exposure
DSC01759_exposure
DSC01760_exposure
DSC01761_exposure
DSC01763_exposure
DSC01764_exposure
DSC01768_exposure
DSC01772_exposure
DSC01773_exposure
DSC01775_exposure
DSC01777_exposure
DSC01778_exposure
DSC01779_exposure
DSC01780_exposure
DSC01784_exposure
DSC01787_exposure
DSC01788_exposure
DSC01791_exposure
DSC01792_exposure
DSC01796_exposure
DSC01801_exposure
DSC01802_exposure
DSC01803_exposure
DSC01804_exposure
DSC01805_exposure
DSC01806_exposure
DSC01811_exposure
DSC01813_exposure
DSC01816_exposure
DSC01819_exposure
DSC01821_exposure
DSC01824_exposure
DSC01826_exposure
DSC01827_exposure
DSC01831_exposure
DSC01834_exposure
DSC01835_exposure
DSC01841_exposure
DSC01847_exposure
DSC01851_exposure
DSC01852_exposure
DSC01853_exposure
DSC01857_exposure
DSC01859_exposure
DSC01862_exposure
DSC01866_exposure
DSC01870_exposure
DSC01871_exposure
DSC01887_exposure
DSC01892_exposure
DSC01898_exposure
DSC01901_exposure
DSC01902_exposure
DSC01905_exposure
DSC01906_exposure
DSC01935_exposure
DSC01936_exposure
DSC01937_exposure
DSC01938_exposure
DSC01939_exposure
DSC01941_exposure
DSC01947_exposure
DSC01949_exposure
DSC01950_exposure
DSC01953_exposure
DSC01954_exposure
DSC01961_exposure
DSC01965_exposure
DSC01966_exposure
DSC01968_exposure
DSC01970_exposure
DSC01972_exposure
DSC01973_exposure
DSC01974_exposure
DSC01977_exposure
DSC01978_exposure
DSC01979_exposure
DSC01980_exposure
DSC01982_exposure
DSC01983_exposure
DSC01987_exposure
DSC01993_exposure
DSC01994_exposure
DSC02000_exposure
DSC02014_exposure
DSC02015_exposure
DSC02018_exposure
DSC02019_exposure
DSC02023_exposure
DSC02024_exposure
DSC02025_exposure
DSC02026_exposure
DSC02027_exposure
DSC02028_exposure
DSC02029_exposure
DSC02030_exposure
DSC02032_exposure

總相片數量: 184 | 支援訊息