Up 科學實驗工作坊3 Slideshow

本校理科組首次與「科學無限」機構合作舉辦科學實驗工作坊。為讓學生提供能突破課堂框架的科學學習經驗。透過趣味實驗激發孩子對科學產生興趣,並主動學習,提升學生的潛能。引導學生從活動過程中吸收科學知識、增加分析能力及團隊精神等。

DSC03462
DSC03464
DSC03465
DSC03466
DSC03467
DSC03469
DSC03471
DSC03473
DSC03474
DSC03475
DSC03476
DSC03477
DSC03479
DSC03480
DSC03481
DSC03482
DSC03483
DSC03485
DSC03486
DSC03487
DSC03488
DSC03489
DSC03490
DSC03491

總相片數量: 24 | 支援訊息